Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, forestår AS Skiltforum alle leveranser på følgende vilkår.
Dette gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kjøper avgitte ordre eller aksept.

Forarbeid og design

Alle skisser, tegninger og produksjonsfiler vedrørende prosjektet er Skiltforums eiendom med mindre annet er avtalt, i hht loven om opphavsrett (åndsverksloven).

AS Skiltforum utarbeider skisser og produksjonstegninger til timespris á kr. 850 eksl.mva eller avtalt fastpris.
Dette honoraret er uavhengig av avtale om leveranse.

Ved avtale om leveranse vil honorar for utarbeidelse av skisse med 1 korrektur være inkludert i leveranseprisen.

Brudd på opphavsretten ved uautorisert bruk av skisser/tegninger faktureres minimum 5000,- eks mva.

Betaling

I henhold til avtale anført på tilbud, ordrebekreftelse og/eller faktura.

Salgspant

AS Skiltforum har salgspant i varer som blir levert til de i sin helhet er betalt. Varer som ikke er betalt i sin helhet kan ikke avhendes, håndpantsettes, sammenføyes, bearbeides eller påkostes uten AS Skiltforums forutgående skriftlige samtykke. AS Skiltforum forbeholder seg retten til å kreve tilfredsstillende sikkerhet.

Transport og emballasje

Frakt avtales ved ordrebekreftelse og faktureres etter regning.

Emballasje faktureres etter regning.

Leveringstid   

Leveringstiden fastsettes så langt mulig etter kjøpers ønske. Leveranse anses som gjennomført når varene er levert i henhold til avtale. AS Skiltforum yter ikke erstatning som følge av det tap kjøperen påføres som følge av forsinket levering.

Levert antall

AS Skiltforum forbeholder seg retten til å foreta delleveringer og over-/underlevering med +/- 10% med mindre annet er avtalt ved kjøp.

Montasje

Kunde er ansvarlig for at montasjestedet er tilgjengelig og tilrettelagt på avtalt tidspunkt for montasje, også for lift der det er nødvendig. AS Skiltforum er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som oppstår på bakgrunn av manglende tilgjengelighet. Dersom montering ikke kan finne sted kan kunden belastes for montørens oppmøte/ventetid.

 

Reklamasjon:

Transport 

Kunde må ved leveransens ankomst uten opphold reklamere til befrakter hvis transportskade er oppstått.

Produkt

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes innen 8 dager etter varenes mottakelse. Dersom reklamasjon godkjennes, ytes prisavslag inntil fakturaens verdi. AS Skiltforum yter ikke erstatning for det tap kjøperen påføres som følge av mangler ved varene, direkte eller indirekte, herunder følgeskader så som tapt arbeidsfortjeneste, dagbøter, annet fortjenestetap etc., dersom dette ikke uttrykkelig er avtalt ved bestilling.

Dersom produktene ikke anvendes i samsvar AS Skiltforums anvisninger eller utsettes for påvirkninger som ikke er forutsatt i salgsmaterialet, er AS Skiltforum uten ansvar for produktet, dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om at produktet også er anvendelig til disse formål eller under disse spesielle omstendigheter.

Retur    

Retur av varer tas kun imot etter avtale. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Det kan krediteres inntil 80 % av fakturabeløpet. Ikke lagerførte, spesielt bearbeidede og tilskårne varer tas ikke i retur.                                                                                                                                                              

Annullering av tilbud/ordre

AS Skiltforum kan annullere tidligere bekreftede tilbud/ordre såfremt kjøper har et uavklart økonomisk mellomværende med AS Skiltforum. Dersom det dreier seg om varer vi vanligvis ikke lagerfører, kan ikke kunde annullere ordre med spesialkvaliteter uten vårt samtykke

Produktansvar 

AS Skiltforum har tegnet produktansvarsforsikring for skader som er forvoldt på personer eller annet, av varer som er solgt av AS Skiltforum. Forsikringen dekker skader som beviselig skyldes feil begått av personale hos AS Skiltforum, samt feil i forbindelse med montering av produkter utenfor vår virksomhet, der denne er utført i vår regi. Også for produktansvaret gjelder at AS Skiltforum ikke er ansvarlig for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap som måtte følge av skaden. AS Skiltforum er ikke erstatningspliktig for skader utover NOK 1.000.000,- ved et enkelt skadetilfelle.

Force majeure

I tilfelle force majeure, herunder streik eller lockout, bortfaller AS Skiltforum sine forpliktelser så lenge force majeure situasjonen er til stede.